വെണ്ട

വെണ്ട

Okra Plants Caring Without Any Pesticides – വെണ്ടയിലെ പുഴുക്കളെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാം

വെണ്ട ചെടികള്‍ പരിപാലനം വീഡിയോ - okra plants caring കൃഷിപാഠം യൂടൂബ് ചാനല്‍ വെണ്ട കൃഷി സീരീസ് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു, okra plants…

2 years ago

വെണ്ട കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും – Ladies Finger Growing Guide

Okra Growing At Rooftop garden - വെണ്ട കൃഷി ഗൈഡ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഏറ്റവും നന്നായി വളരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെണ്ട. ടെറസ്സിലും , മണ്ണിലും…

4 years ago

ആനക്കൊമ്പന്‍ വെണ്ട – Aanakomban venda (Elephant Tusk Okra) cultivation

ആനക്കൊമ്പന്‍ വെണ്ട കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും ആനക്കൊമ്പു പോലെ വളഞ്ഞ കായ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനമാണ്‌ ആനക്കൊമ്പന്‍ വെണ്ട. 4-5 വെണ്ട ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിനു ഒരു നേരം…

7 years ago

വെണ്ട കൃഷി രീതി – Growing Okra at Terrace Garden With Minimum Effort

ടെറസ്സില്‍ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിധം ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും നന്നായി വളരുന്ന വെണ്ട ഒരു അടുക്കളതോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അവശ്യം വേണ്ട പച്ചക്കറികളില്‍ ഒന്നാണ്. സ്ഥലപരിമിതി ആണ് നിങ്ങളുടെ…

7 years ago
Agriculture Website Malayalam and Videos Owned and Maintained By Anish K.S