ജൈവ കീടനാശിനികള്‍

ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന, എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യറാക്കാവുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികള്‍. അവയുടെ ഉപയോഗവും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും. വേപ്പെണ്ണ , പുകയില കഷായം , ഗോമൂത്രം, പെരുവല സത്ത് , മണ്ണെണ്ണ ബാര്‍ സോപ്പ് കീടനാശിനി എന്നിവ.

ജൈവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ – Kerala Organic Farming Methods

Organic cultivation tips kerala - പച്ചക്കറികളിലെ ജൈവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ This article discussing about the common diseases on terrace…

12 months ago

Pukayila Kashayam Benefits, Making and Usage – പുകയില കഷായം

പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം - how to make pukayila kashayam ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ് പുകയില കഷായം, ഉണ്ടാക്കുവാനും വളരെ…

3 years ago

Neem Oil Emulsion – വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - making and usage of neem oil emulsion ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ വേപ്പെണ്ണ , ബാര്‍ സോപ്പ് ഇവയാണ്. ബാര്‍ സോപ്പ്…

3 years ago

Neem Oil Based Prganic Pesticide – വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം

വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം - Neem Oil Pesticide വേപ്പെണ്ണ + വെളുത്തുള്ളി കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ 1, വേപ്പെണ്ണ - 20…

3 years ago

ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം വിവിധ വിളകളില്‍ – Organic Pesticides Usage

ജൈവ കീടനാശിനി കളുടെ ഉപയോഗം ജൈവ കീടനാശിനി പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവും വിവിധ പച്ചക്കറി ചെടികളില്‍. ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗക്രമം ഇവിടെ നിന്നും മനസിലാക്കാം.…

4 years ago

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം – Organic Pesticides Using Bird Eye Chilies

ഗോമൂത്ര കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിധം എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ജൈവ കീടനാശിനികളെ പറ്റി ഇവിടെ കുറെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം, വേപ്പെണ്ണ…

6 years ago

വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി – Neem Oil based low cost organic pesticide

Organic Pesticide Making Using Neem Oil - വേപ്പെണ്ണ ജൈവ കീടനാശിനി വേപ്പെണ്ണ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ആണ്, ജൈവ രീതിയിയിലുള്ള കൃഷികളില്‍ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാന്‍…

8 years ago
Agriculture Website Malayalam and Videos Owned and Maintained By Anish K.S