കോവല്‍

കോവല്‍ കൃഷി രീതികളും പരിചരണവും

6
More

കോവല്‍ കൃഷി രീതികളും പരിചരണവും – Koval Krishi Using Organic Methods

  • 6 November 2013

Ivy Gourd Growing Guide – കോവല്‍ കൃഷി രീതികളും അതിന്‍റെ പരിചരണവും പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കാന്‍ താല്പര്യം ഉള്ള ഒരാള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കോവല്‍ കൃഷി. ഏറ്റവും എളുപ്പവും ലളിതവും ആണ്...