കമ്പോസ്റ്റ്

കമ്പോസ്റ്റ്

9
More

ഹോം കമ്പോസ്റ്റ് നിര്‍മാണം കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ – Low Cost Composting Method

  • 6 December 2014

ഹോം കമ്പോസ്റ്റ് നിര്‍മാണം കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ നിര്‍മിക്കാവുന്ന ഒരു ഹോം കമ്പോസ്റ്റ് യുണിറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അടുക്കളയിലെ അഴുകുന്ന അവശിഷ്ട്ടങ്ങള്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് , ഭക്ഷണ അവശിഷ്ട്ടങ്ങള്‍ ഒക്കെ ഇതിനായി...