വെള്ളരി

വെള്ളരി

4
More

വെള്ളരി കൃഷി – Cucumber Growing at Home Vegetable Garden Using Organic Fertilizers

  • 8 April 2014

അടുക്കളതോട്ടത്തിലെ വെള്ളരി കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയം ഉള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെള്ളരി. കണിവെള്ളരി ആണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണനിറത്തിലുള്ള വെള്ളരിയാണ്‌ കണിവെള്ളരി. ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ –...