വഴുതന

വഴുതന

1
More

വഴുതന (കത്തിരി) കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും – Brinjal Cultivation Tips

  • 25 February 2014

Vazhuthana Growing Guide – വഴുതന (കത്തിരി) കൃഷി രീതി വഴുതന ഒരു അടുക്കള തോട്ടത്തില്‍ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാന്‍ പറ്റാത്ത വിളയാണ്. വഴുതനങ്ങ അഥവാ കത്തിരിക്ക , സാമ്പാര്‍ , അവിയല്‍ എന്നിവയില്‍ ഇടാറുണ്ട്. ഉപ്പേരി...