ജൈവ കീട നിയന്ത്ര മാര്‍ഗങ്ങള്‍

ചെലവ് കുറഞ്ഞ ജൈവ കീട നിയന്ത്ര മാര്‍ഗങ്ങള്‍ – Low Cost And Effective Pest Control In Organic farming.

2
More

ഇലതീനി പുഴുക്കള്‍ – നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധവും ജൈവ രീതിയില്‍

  • 7 January 2017

ജൈവ രീതിയില്‍ ഇലതീനി പുഴുക്കള്‍ എങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാം തികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ ഇലതീനി പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും. ഇവയുടെ സാനിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ദിവസും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെടികളെ...

1
More

മഞ്ഞക്കെണി – ജൈവ കീട നിയന്ത്ര മാര്‍ഗങ്ങള്‍ (Yellow Trap)

  • 6 December 2016

Low cost Pest Repellents For Terrace Garden Yellow Trap – മഞ്ഞക്കെണി വിനാശകരമായ പല കീടങ്ങളെയും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗമാണ് മഞ്ഞക്കെണി അഥവാ...