പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും – list of vegetable diseases

പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്

പച്ചക്കറികളെ (ചീര , വഴുതന , വെണ്ട , പാവല്‍ , പയര്‍ , വെള്ളരി വര്‍ഗ വിളകള്‍ ) ഇവയെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന കീടങ്ങളും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളും.

പച്ചക്കറിയുടെ പേര് കീടങ്ങളുടെ / അസുഖത്തിന്റെ പേര്
ചീര കൂടുകെട്ടിപ്പുഴു ഇലതീനിപ്പുഴു ഇലപ്പുള്ളി രോഗം
വഴുതന  കായ് ചീയല്‍  കായ് /തണ്ടു തുരപ്പന്‍ പുഴു
വെണ്ട നരപ്പ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കായ് /തണ്ടു തുരപ്പന്‍ പുഴു പച്ചത്തുള്ളന്‍ (വെട്ടില്‍ )
പാവല്‍  കായീച്ച
പയര്‍ ചാഴികള്‍ കട ചീയല്‍ ചിത്രകീടം മുഞ്ഞ / പയര്‍പ്പേന്‍ കായ് തുരപ്പന്‍ പുഴു
വെള്ളരി വര്‍ഗ വിളകള്‍ ആമ വണ്ട്‌ മണ്ടരികള്‍ ചിത്രകീടം ഇലപ്പേന്‍ മൊസൈക് രോഗം – മൃദു രോമ പൂപ്പല്‍

These are some of the diseases affecting vegetables, you can find the name and precaution etc from here. we will update this regularly, you can subscribe to us for all latest updates.

Green Grow Bag

പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും
പച്ചക്കറികളിലെ കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും – vegetable diseases

കമന്‍റുകള്‍

കമന്‍റുകള്‍

Post a Reply