പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും – list of vegetable diseases

പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്

പച്ചക്കറികളെ (ചീര , വഴുതന , വെണ്ട , പാവല്‍ , പയര്‍ , വെള്ളരി വര്‍ഗ വിളകള്‍ ) ഇവയെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന കീടങ്ങളും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളും.

പച്ചക്കറിയുടെ പേര്കീടങ്ങളുടെ / അസുഖത്തിന്റെ പേര്
ചീരകൂടുകെട്ടിപ്പുഴുഇലതീനിപ്പുഴുഇലപ്പുള്ളി രോഗം
വഴുതന കായ് ചീയല്‍ കായ് /തണ്ടു തുരപ്പന്‍ പുഴു
വെണ്ടനരപ്പ്ഇലപ്പുള്ളി രോഗംകായ് /തണ്ടു തുരപ്പന്‍ പുഴുപച്ചത്തുള്ളന്‍ (വെട്ടില്‍ )
പാവല്‍ കായീച്ച
പയര്‍ചാഴികള്‍കട ചീയല്‍ചിത്രകീടംമുഞ്ഞ / പയര്‍പ്പേന്‍കായ് തുരപ്പന്‍ പുഴു
വെള്ളരി വര്‍ഗ വിളകള്‍ആമ വണ്ട്‌മണ്ടരികള്‍ചിത്രകീടംഇലപ്പേന്‍മൊസൈക് രോഗം – മൃദു രോമ പൂപ്പല്‍

These are some of the diseases affecting vegetables, you can find the name and precaution etc from here. we will update this regularly, you can subscribe to us for all latest updates.

പച്ചക്കറികളിലെ പ്രധാന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും

പച്ചക്കറികളിലെ കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും – vegetable diseases

കമന്‍റുകള്‍

കമന്‍റുകള്‍

Post a Reply