നിത്യ വഴുതന

നിത്യ വഴുതന

8
More

നിത്യ വഴുതന നടീലും പരിചരണവും ജൈവ രീതിയില്‍ – Growing Clove Beans

  • 24 July 2018

നിത്യ വഴുതന – Nithya Vazhuthana Cultivation Using Organic Methods പേരില്‍ മാത്രമേ വഴുതന എന്നുള്ളു, വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് നിത്യവഴുതന. ഇതിന്റെ കായ കൊണ്ട് തോരന്‍, മെഴുക്കുപുരട്ടി/ഉപ്പേരി വെക്കാന്‍ വളരെ...