പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ – Vegetable Planting Calendar

ഏതൊക്കെ വിളകള്‍ എപ്പോഴൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം – പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍

Noപച്ചക്കറി വിളകാലംഇനങ്ങള്‍ഏറ്റവും നല്ല നടീല്‍ സമയം
1ചീരഎല്ലാക്കാലത്തും (മഴക്കാലം ഒഴിവാക്കുക)അരുണ്‍ (ചുവപ്പ്)മേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
കണ്ണാറ ലോക്കല്‍ (ചുവപ്പ്), മോഹിനി (പച്ച) , സി ഒ 1,2, & 3 (പച്ച)ജനുവരി – സെപ്റ്റംബര്‍
2വെണ്ടഫെബ്രുവരി – മാര്‍ച്ച്‌ , ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ഒക്ടോബര്‍ – നവംബര്‍അര്‍ക്ക അനാമികജൂണ്‍ – ജൂലൈ
സല്‍കീര്‍ത്തിമെയ് മദ്ധ്യം
3പയര്‍വര്‍ഷം മുഴുവനുംവള്ളിപ്പയര്‍ – ലോല , വൈജയന്തി , മാലിക , ശാരികആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ , ജൂണ്‍ – ജൂലൈ
കുറ്റിപ്പയര്‍ – കനകമണി , ഭാഗ്യലക്ഷ്മിമേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
മണിപ്പയര്‍ – കൃഷ്ണമണി , ശുഭ്രജനുവരി – ഫെബ്രുവരി , മാര്‍ച്ച് – ഏപ്രില്‍
തടപ്പയര്‍ / കുഴിപ്പയര്‍ – അനശ്വരമേയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റംബര്‍
4വഴുതന / കത്തിരിജനുവരി- ഫെബ്രുവരി, മെയ്‌ – ജൂണ്‍ ,സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍ഹരിത , ശ്വേത , നീലിമമെയ്‌ – ജൂണ്‍ ,സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
5തക്കാളിജനുവരി- മാര്‍ച്ച് , സെപ്റ്റബര്‍ -ഡിസംബര്‍ശക്തി , മുക്തി , അനഘസെപ്റ്റബര്‍ -ഡിസംബര്‍
6മുളക്മെയ്‌ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ , ഡിസംബര്‍ – ജനുവരിഉജ്ജ്വല , മഞ്ജരി , ജ്വാലാമുഖി , അനുഗ്രഹമെയ്‌ – ജൂണ്‍
7കാബേജ്ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍സെപ്റ്റബര്‍ ,കാവേരി ,ഗംഗ ,ശ്രീഗണേഷ് ,ഗോള്‍ഡന്‍ഏക്കര്‍സെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
8കോളി ഫ്ലവര്‍ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരിഹിമാനി , സ്വാതി , പൂസാദിപാളി , ഏര്‍ലിപാറ്റ്നസെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
9ക്യാരറ്റ്ആഗസ്റ്റ്‌ – നവംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരിപൂസാകേസര്‍ , നാന്റിസ് , പൂസാമേഘാവിസെപ്റ്റബര്‍ – ഒക്ടോബര്‍
10റാഡിഷ്‌ജൂണ്‍ – ജനുവരിഅര്‍ക്കാ നിഷാന്ത് , പൂസാചേറ്റ്കി , പൂസാ രശ്മി , പൂസാ ദേശിജൂണ്‍

Vegetable calendar kerala

11ബീറ്റ് റൂട്ട്ആഗസ്റ്റ്‌ – ജനുവരിഡൈറ്റ്രോയിറ്റ് ,ഡാര്‍ക്ക്‌ റെഡ് , ഇംപറേറ്റര്‍
12ഉരുളക്കിഴങ്ങ്മാര്‍ച്ച് – ഏപ്രില്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – ഡിസംബര്‍ , ജനുവരി – ഫെബ്രുവരികുഫ്രി ജ്യോതി , കുഫ്രി മുത്തു , കുഫ്രി ദിവാ
13പാവല്‍ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ജൂണ്‍ – ആഗസ്റ്റ്‌ , സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍പ്രീതിമെയ് – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍
പ്രിയങ്ക , പ്രിയജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌
14പടവലംജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ജൂണ്‍ – ആഗസ്റ്റ്‌ , സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍കൌമുദിജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ജൂണ്‍ -ജൂലൈ
ബേബി, ടി എ -19 , മനുശ്രീജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
15കുമ്പളംജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍കെഎയു ലോക്കല്‍ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍
ഇന്ദുജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
16വെള്ളരിജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍മുടിക്കോട് ലോക്കല്‍ജൂണ്‍ – ജൂലൈ , ഫെബ്രുവരി – മാര്‍ച്ച്
സൌഭാഗ്യ , അരുണിമജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
17മത്തന്‍ജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, ഏപ്രില്‍ – ജൂണ്‍ , ആഗസ്റ്റ്‌ – സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍അമ്പിളിജൂണ്‍ – ജൂലൈ ,ആഗസ്റ്റ്‌ -സെപ്റ്റംബര്‍
സുവര്‍ണ്ണ , അര്‍ക്ക സൂര്യമുഖിജനുവരി – മാര്‍ച്ച്‌, സെപ്റ്റബര്‍ – ഡിസംബര്‍
പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍
Vegetable Calendar (പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ )

കമന്‍റുകള്‍

കമന്‍റുകള്‍

Post a Reply